GeoMAP

Realizace projektu GeoMAP probíhá za finanční podpory Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 v rámci Evropské územní spolupráce a financována je z dotačních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci realizace projektu GeoMAP spolupracují Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii, Technická univerzita - Báňská akademie ve Freibergu a Technická univerzita v Ostravě. Technická univerzita - Báňská akademie ve Freibergu je zastoupena katedrou technické termodynamiky a katedrou mechaniky hornin.

Tisková zpráva na začátku projektu

Obsah projektu:

Projekt GeoMAP je realizován v období 01/2019 až 12/2020 a slouží k výměně informací o geovědních metodách a modelování jako zásadním podkladu pro komplexní řešení v těžebních oblastech a v oblastech, ve kterých byla těžba zastavena.

Zastavení těžby a zatopení čtyř hlubinných a povrchových dolů klade na všechny zapojené instituce velké požadavky. Častým důsledkem, který nelze podceňovat, jsou pohyby terénu a znečištění povrchových a podzemních vod. Za účelem spojení kompetencí bude projektem česko-saské spolupráce GeoMAP sledován nárůst hladin podzemní a důlních vod a možnosti využití důlních vod. V rámci tohoto projektu budou vlivy těchto procesů sledovány v těžebních oblastech saského revíru Lugau/Oelsnitz a v českém Mostě.

Mezi hlavní aktivity projektu patří:

  • Realizace 4 interních workshopů pro výměnu informací a znalostí,
  • Realizace 4 veřejných odborných konferencí pro všechny zájemce a organizace,
  • Zpracování 3 výstavních a demonstračních objektů,
  • Síťová práce pro dlouhodobé řešení nárůstu hladin podzemních vod v oblastech stařin.

Důležitou součástí tohoto projektu je spolupráce jednotlivých partnerů projektu a vytvoření sítě pro úspěšně řešení výzev v oblastech, ve kterých byla zastavena těžba.

Partneři projektu

Zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii

Bez kvalifikovaného sběru dat a jejich vyhodnocení nelze formulovat spolehlivé závěry a tím ani prognózy k zatápění dolů a nárůstu hladin podzemních vod.

Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii jako hlavní příjemce projektu GeoMAP si dal za úkol, vytvořit komplexní geologický trojrozměrný model revíru Lugau/Oelsnitz, který bude zahrnovat aktuální poznatky o geologickém složení a důlních dílech v území a který bude možno průběžně aktualizovat. Modelování bude zpracováno pomocí softwaru GOCAD, který již byl mnohokrát s úspěchem použit pro komplexní geologické otázky. Jak v Sasku, tak i v Česku bylo možno během uplynulých desetiletí získat komplexní zkušenosti se sběrem, modelováním a vizualizací za pomoci softwaru. Projekt vychází z takto získaného know-how, které dále rozvíjí. Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii kromě toho svojí koordinační činností projektu podporuje výměnu zkušeností mezi partnery projektu, ale i s dalšími institucemi příbuzných oborů. Cílem partnerů projektu je zlepšení získávání a vyhodnocování datových sad a tím i prognózy různých jevů v oblastech, ve kterých byla ukončena důlní činnost.

Dalším cílem projektu GeoMAP je zapojení široké veřejnosti k aktuálnímu stavu v těžebních oblastech a oblastech, ve kterých již byla těžba ukončena. Výsledky modelování proto mají být využity pro koncepci části výstavy v Saském hornickém muzeu v Oelsnitz, které bude po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2020 znovuotevřeno v rámci Saské zemské výstavy průmyslové kultury. Exponátem pro výstavu je vizuálně zajímavý, interaktivní trojrozměrný model podloží, zobrazující geologii, ložisko a hornické rozrážky včetně stavu zatápění důlních děl revíru Lugau/Oelsnitz.

Další informace (německy): Zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii

Technická univerzita - Báňská akademie Freiberg

Katedra mechaniky hornin připravuje numerickou simulaci pro průzkum dopadů nárůstu hladiny důlních vod na krajinu Lugau/Oelsnitz, ve které byla těžba ukončena. Přitom má být přihlédnuto k hydromechanickému spojení, kdy budou sledovány dopady nárůstu hladiny důlních vod na strukturu hornin. Na základě toho lze formulovat závěry k pohybům terénu a vlivů na podzemní a povrchové vody. Dále mají být vypracovány pokyny ke geotechnickým otázkám, vážícím se k oblastem, ve kterých byla ukončena těžební činnost. Tyto pokyny mají sloužit jako informační podklad pro obce, orgány veřejné správy a další zájemce.

V rámci tématu, řešeného katedrou technické termodynamiky, má být vyvinuto tepelné čerpadlo pro využití důlních vod. Cílem je zkoumání znečištění tepelných výměníků. V tomto rámci budou za pomoci mobilního pokusného tepelného výměníku doplněny a rozšířeny výzkumy, realizované v rámci projektu "Vodamin II". V důsledku vysokého obsahu minerálů v důlních vodách dochází při provozu tepelných čerpadel k silnému znečištění tepelných výměníků, což negativně ovlivňuje účinnost zařízení. Zkušební zařízení nabízí možnost výzkumu a optimalizace provozních parametrů a komponent. Tento objekt má navíc sloužit jako ukázkový objekt v rámci konferencí a mimořádných výstav. Nezávisle na tomto zkušebním zařízení má být pro studující Technické univerzity - Báňské akademie ve Freibergu vyprofilován a nabízen certifikát "Inženýr pro regenerativní energetická zařízení a management zdrojů".

Ústředním bodem projektu GeoMAP je vytváření sítí během doby realizace projektu a i po skončení projektu. V rámci projektu se tak v Česku i Sasku uskuteční čtyři veřejné konference a čtyři workshopy. Dvě konference a workshopy se uskuteční na Technické univerzitě - Báňské akademii ve Freibergu. Navíc má být vytvořena možnost podpory diplomových prací mezi Technickou univerzitou v Ostravě a Technickou univerzitou - Báňskou akademií ve Freibergu. Společným cílem všech partnerů projektu je dlouhodobě úspěšné řešení přeshraničních úkolů pro regiony v Česku a v Sasku, v nichž byla ukončena těžba.

Další informace (německý): Katedrou technické termodynamiky

Další informace (německý): Katedra mechaniky hornin

Technická univerzita v Ostravě

Technická univerzita v Ostravě řeší téma nárůstu hladiny důlní vody v oblasti Mostecké pánve v Česku. Pro tyto účely mají být popsány vlastnosti podloží a důlních vod. Kromě toho mají být pomocí terénní laboratoře zvýrazněny geovědní metody pro průzkum, modelování a monitoring stavu podzemních a důlních vod, sesuvů a rekultivací a revitalizací.

Další informace: Technická univerzita v Ostravě

Další podrobnější informace (německý) naleznete na internetových stránkách projektu Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologie, na internetových stránkách projektu GeoMAP Katedry technické termodynamiky.