VODAMIN II

Realizace projektu Vodamin II probíhá za finanční podpory Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 v rámci Evropské územní spolupráce a financována je z dotačních prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Na realizaci projektu se podílejí české i německé firmy a výzkumné instituce.

Obsah projektu

Projekt je realizován v období 09/2016 až 05/2020. Během této doby je v plánu realizace aktivit na podporu ochrany životního prostředí v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe.

Mezi hlavní aktivity projektu patří:

 • Realizace průzkumných hydrologických monitorovacích vrtů.
 • Průběžné měření chemických vlastností vod a jejich vyhodnocení z hydrogeologického pohledu.
 • Tvorba databáze a mapových podkladů
 • Sběr dat o teplotním potenciálu vod pro případné termické využití
 • Analýza tepelných výměníků z hlediska jejich znečištění důlními vodami.<
 • Zhodnocení společného dotačního území z pohledu využití důlních vod jako zdroje užitkové vody
 • Zpracování manuálu energetického využití důlních vod pro vlastníky dolů, veřejné instituce a další potencionální uživatele
 • Vyhodnocení výsledků a jejich představení veřejnosti.

Vytvořená databáze parametrů důlních vod v oblasti mostecké pánve a podzemních vod výsypek v revíru Freiberg přispěje ke zlepšení spolupráce při zpracování společných plánů povodí a programů opatření. Testováním možných průsaků škodlivin z výsypek někdejšího dobývání v lokalitě Freiberg, monitoringem a shrnutím dosavadních zjištění dojde ke zkvalitnění přeshraniční kontroly úspěšnosti sanačních opatření. V neposlední řadě zpracování manuálu energetického využití vod pomůže při dalším rozhodování o využití těchto vod při územním nebo investičním plánování.

Projekt bude pokračovat i po stanoveném termínu pro ukončení realizace projektu. V plánu je i nadále pokračovat v přeshraniční spolupráci kooperačních partnerů pořádáním pravidelných setkání pracovních skupin, vytvářením a realizací navazujících projektů, které podpoří další ochranu vod v česko-saském příhraničí.

Naším společným cílem je prostřednictvím intenzivní spolupráce v oblasti problematiky povrchových a důlních vod zkvalitnit základní podmínky pro život obyvatel ve společném příhraničním území.

 

Partneři projektu

Palivový kombinát Ústí, s. p

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, je hlavním příjemcem projektu zodpovědným za realizaci celého projektu Vodamin II. V rámci svých aktivit realizuje devatenáct průzkumných hydrogeologických monitorovacích vrtů v programové oblasti, které budou sloužit dalším partnerům pro odběry vzorků podzemních vod v realizovaných vrtech a vytvoření databáze informací, sloužící k prezentaci výsledků směrem k veřejnosti.

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, se zabývá zahlazováním následků těžby hnědého uhlí, ropy a plynu uvedením krajiny do stavu obdobného, jaký byl před zahájením těžby.  Mezi nejvýznamnější projekty patří komplexní revitalizace bývalých lomů Chabařovice a Most – Ležáky a v neposlední řadě likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na území jižní Moravy a sledování režimu důlních vod v území, které bylo v minulosti zasaženo hlubinným a povrchovým dobýváním uhlí.

Info: www.pku.cz

 

VŠB Technická Univerzita v Ostravě

Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě je českým partnerem projektu.  Mezi její nejdůležitější úkoly v projektu patří vybudování zařízení pro monitoring vrtné sítě a odběr vzorků, aby bylo možno zjistit obsah látek a jejich transport do okolí. Součástí prací bude provedení monitoringu hladin podzemních vod ve vrtech, realizovaných hlavním příjemcem projektu, a sestavení hydrogeologického modelu a mapových podkladů. Výstupem aktivit bude zároveň vytvoření finální zprávy, shrnující potenciální možnosti ochrany povrchových vodotečí před nekontrolovatelnými úniky důlních vod po skončení těžby a ukončení čerpání těchto vod z utlumovaných částí důlního revíru. V rámci jednoho milníku projektu bude vytvořen model tepelného výměníku pro maximalizaci transportu tepelného gradientu, umožňující jeho další využití.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava patři mezi nejlepší české a evropské univerzity, nabízející vzdělání v technických a ekonomických oblastech. Aktivně nabízí služby v oblasti aplikovaného a základního výzkumu a poradenství pro průmysl, bankovnictví a podniky včetně celoživotního učení.

Info: www.vsb.cz

 

Technická univerzita - Báňská akademie Freiberg

V rámci Ústavu tepelné techniky a termodynamiky Technické univerzity - Báňské akademie ve Freibergu (Institut für Wärmetechnik und Thermodynamik der TU Bergakademie Freiberg) je v úzké spolupráci s Ústavem pro hornictví a speciální  podzemní stavby (Institut für Bergbau und Spezialtiefbau) řešena vhodnost důlních vod pro vytápění a chlazení.  Problematická je přitom zátěž důlních vod, která způsobuje znečištění rekuperátorů a v důsledku toho se stoupající délkou provozu výpadky provozu zařízení.

ZCílem tedy je najít možnosti, umožňující dosáhnout spolehlivého provozu těchto zařízení.  Během doby realizace projektu má být na vybraných lokalitách v programové oblasti vybudován monitoring, umožňující analyzovat provozní režim stávajících zařízení. V kombinaci s analýzou chemického složení důlních vod a sledováním výměníků tepla má být vyvinuta optimalizovaná technologie, umožňující větší rozvoj geotermických zařízení pro využití důlních vod.  Kromě toho bude vypracován metodický postup, který bude poskytnut potenciálním uživatelům těchto zařízení. Tím má být podpořen nárůst podílu energií z obnovitelných zdrojů, které jsou schopné pokrýt základní spotřebu.

echnická univerzita Báňská akademie ve Freibergu a jejích šest fakult se jako výzkumná univerzita zaměřuje na vývoj a výuku alternativních technologií pro těžbu surovin, energetické technologie, materiály a recyklační procesy a tím rozhodujícím způsobem přispívá k řešení ekonomických a ekologických problémů.<

Info: www.tu-freiberg.de

 

Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci

Ústav pro vývoj technologií, výzkum rašelin a přírodních materiálů (Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung (iTN)) vyvíjí  databázi, ve které budou uložena data z dosavadního monitoringu vody, realizovaného firmou Saxonia v oblasti Freiberských stařin. Z dosavadních výsledků vyplývá úspěšná sanace, tyto výsledky jsou však dostupné v nejrůznější formě a kvalitě a je nutno je pro budoucnost zpracovat a centrálně shromáždit.

Kromě toho zajišťuje ústav iTN odborné poradenství a podporu pilotních výzkumů na testovacích polích v území kolem Freibergu.  Zde se řeší možnosti zakrytí hald a výsypek, které by snížilo roční objem výsypkových vod a plošné imise do podzemních vod.  Řešená problematika se týká otázky, zda je možno zakrytím snížit průsak srážkové vody do kritických půdních vrstev. Pro zakrývací vrstvy mají být primárně využity místní, ve větším množství a za příznivých podmínek dostupné materiály. Na těchto testovacích polích bude instalováno měřící zařízení pro sběr dat k průsaku.

Unter Mitwirkung des iTN erfolgt der Aufbau einer Arbeitsgruppe sowie die Erarbeitung einer Arbeits- und Wirkungsstrategie der grenzüberschreitenden und interdisziplinären sowie interinstitutionell angelegten Untersuchungen. Schwerpunkt ist ein Erfahrungsaustausch beider Seiten zu den bergbaulichen Altlasten bzw. zu dem entstehenden Sanierungs- und Überwachungsbedarf, welche beim Rückgang des Braunkohlebergbaus entstehen.

Ve spolupráci s Ústavem iTN je vytvářena pracovní skupina a pracovní a dopadová strategie přeshraničních a interdisciplinárních a interinstitucionálních výzkumných prací.Udržuje úzké kontakty s různými národními a mezinárodními institucemi z oblasti hornictví a dalšího průmyslu, s národními a mezinárodními výzkumnými zařízeními, s vysokými školami a univerzitami a s orgány veřejné správy a sdruženími.

Rozsah činnosti

 • Analýza a charakteristika rašelin a přírodních látek.
 • Technika skládkování a výzkum půdních substrátů.<
 • Výzkum zhodnocení přírodních látek.<
 • Technologický výzkum (rozdružování, úprava organických a anorganických dispersních látek / látkových směsí)<

Info: www.itn.hszg.de

Společnost SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH s r.o.

IV rámci projektu bude společnost SAXONIA vyhodnocovat úspěchy sanačních prací ve freiberském regionu a sledovat podzemní a povrchové vody v oblastech s výskytem reliktních zátěží. Na základě těchto údajů bude zpracována databáze a vypracován plán sledování kvality vody v řece Freiberská mulda.

Společnost SAXONIA je společným podnikem okresu Mittelsachsen a univerzitního města Freiberg a pevnou součástí regionální hospodářské struktury. Aktivní podporou hospodářství a cíleným managementem revitalizací, lokalit a životního prostředí utváří hospodářský prostor. V rámci kompetenčních sítí jsou rozvíjeny a nabízeny kooperační a podnikatelské aktivity ve vybraných technologických polích regionu. Praktické zkušenosti s managementem ploch a řízením projektů, z infrastrukturních a poradenských služeb jsou doplněny intenzivním managementem kooperací.

Info: www.saxonia-freiberg.de